zaterdag 19 oktober 2019

Algemene Voorwaarden

1. Definities

  1. DB Websites: DB Websites biedt IT diensten aan en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04084368.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van DB Websites wordt gesloten.
  3. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
  4. Hosting: het door DB Websites aan haar opdrachtgevers bieden van ruimte op het internet en het leveren van periodieke diensten, alles in de ruimste zin des woords.
  5. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van DB Websites


2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DB Websites goederen en/of diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
  2. Door ondertekening van een overeenkomst met DB Websites verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van DB Websites en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


3. Aanbieding & Acceptatie

  1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege DB Websites gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door DB Websites schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
  2. Offertes en prijsopgaven door DB Websites blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door DB Websites. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
  3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en DB Websites zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
  5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.


4. Aanvang van de overeenkomst

  1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat DB Websites het door de opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
  2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
  3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.


5. Uitvoering van de overeenkomst

  1. DB Websites verbindt zich tot het met zorg en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft DB Websites het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DB Websites aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan DB Websites zijn verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet op tijd zijn verstrekt heeft DB Websites het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen
  4. Indien met instemming van de opdrachtgever de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan DB Websites de uitvoering van opvolgende fasen opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase al dan niet schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5. Indien door DB Websites of door de opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


6. Duur en beëindiging

  1. Het ontwerpen van een nieuwe website wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Tenzij anders wordt vermeld in de overeenkomst met de opdrachtgever. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
  2. DB Websites kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst(en) inclusief de leveringsvoorwaarden.
  3. DB Websites heeft het recht overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever krijgt daarvoor geen schadevergoeding.


7. Levering en levertijd

  1. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
  2. Tussentijdse resultaten worden door DB Websites op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
  3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van DB Websites, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
  4. Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.


8. Overmacht

  1. DB Websites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer DB Websites als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal DB Websites alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en DB Websites geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door DB Websites tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
  3. DB Websites is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop DB Websites geen invloed kan uitoefenen.


9. Prijzen en Betaling

  1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
  2. DB Websites heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
  3. DB Websites zal de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door DB Websites op de door haar aangewezen bankrekening is ontvangen. Eventuele (bank)kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  4. Indien de opdrachtgever meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient de opdrachtgever de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan DB Websites kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal DB Websites een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
  5. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de opdrachtgever medegedeeld door middel van een eerste herinnering. Wordt binnen de nieuwe termijn ook niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en wordt een tweede herinnering gestuurd. Dienstverlening aan de opdrachtgever zal worden stopgezet totdat betaling is ontvangen en zal van toepassing zijn op de gehele account van de opdrachtgever (zie ook Artikel Buitengebruikstelling). Het stopzetten van de dienstverlening betekent niet dat het openstaand bedrag niet meer voldaan hoeft te worden.
  6. Indien na de tweede herinnering geen betaling is gevolgd wordt een incassoburo met alle gevolgen van dien voor de opdrachtgever ingeschakeld.


10. Onderhoudsovereenkomst

  1. De onderhoudsovereenkomst (ook genoemd servicecontract) wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt tegen het einde van een lopende periode voor een zelfde duur van 1 jaar verlengd.
  2. Opzegtermijn is 1 maand voor beeindiging van het contract waarbij elk van de beide partijen is gerechtigd onderhavige overeenkomst onmiddellijk en zonder opzegging te beëindigen door aangetekend schrijven ingeval van faillissement van de tegenpartij, staking van betaling van de tegenpartij, gerechtelijk akkoord van de tegenpartij of elke andere oorzaak die haar rechten ernstig in het gedrang brengt.


11. Meerwerk en wijzigingen

  1. Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen DB Websites en de opdrachtgever van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van DB Websites aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door DB Websites wordt gehanteerd in aanmerking komt. DB Websites is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  2. De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 11.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en/of de continuïteit van de dienstverlening, en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en DB Websites, kan/kunnen worden beïnvloed.


12. Copyright

  1. Al het door DB Websites vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DB Websites niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
  2. Het eigendom van door DB Websites verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van DB Websites, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan DB Websites hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is DB Websites gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  3. DB Websites behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


13. Aansprakelijkheid

  1. DB Websites is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van DB Websites en/of haar werknemers doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
  2. Aansprakelijkheid van DB Websites voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  3. Voor zover DB Websites bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop DB Websites weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan DB Websites op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met DB Websites.
  4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DB Websites slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. de vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van DB Websites voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  5. De opdrachtgever vrijwaart DB Websites voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van DB Websites.
  6. Indien in het geval van hosting een internetsite tengevolge van een forse tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van DB Websites, alsmede in het geval van (regulier) onderhoud uitvalt of anderszins wordt gestoord, vormt dit geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van DB Websites en leidt dit derhalve niet tot aansprakelijkheid voor de schade die de opdrachtgever daardoor eventueel leidt.
  7. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie en de open structuur van het Internet moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet over het algemeen vrij toegankelijk is. DB Websites kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van informatie.
  8. De aansprakelijkheid van DB Websites wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever DB Websites onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en DB Websites ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat DB Websites in staat is adequaat te reageren.
  9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DB Websites meldt.


14. Privacy

  1. DB Websites zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan de aanbieder.
  2. Wanneer DB Websites bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
  3. DB Websites is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten.


15. Reclamatie

  1. De opdrachtgever heeft gedurende 30 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan DB Websites, waarna DB Websites deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan DB Websites binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken
  2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.


16. Buitengebruikstelling

  1. DB Websites heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens DB Websites niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. DB Websites zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van DB Websites kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door DB Websites gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.


17. Wijziging van de voorwaarden

  1. DB Websites behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


18. Geschillenregeling

  1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van DB Websites beslissend.
  3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DB Websites en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.


Download de pdfAlgemene Voorwaarden

Zoeken

Check je domeinnaam

Domein Naam :
Check alle domein extensies
.com
.net
.info
.org
.biz
.eu
.edu
.nl

Werken met Joomla!